سرمایه ثبتی

سرمایه شرکت کارگزاری آریا بورس در ابتدای تاسیس مبلغ 5 میلیارد ریال بوده و طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/06/18 سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت بالغ بر 30 میلیارد ریال گردید.

Top